Sơ đồ mạch điện của Robotics Car

Cập nhật vào : Thứ bảy - 05/01/2019 15:46


Sơ đồ mạch điện của Robotics Car

Lập trình

#include <Servo.h>// Thư viện điều khiển servo 
// Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
Servo gServo;     
#define SERVO_PIN 9

const int trig = 8;   // chân trig của HC-SR04
const int echo = 10;   // chân echo của HC-SR04

#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define MAX_SPEED 255 //từ 0-255
#define MIN_SPEED 0

//vat can o huong
int huong_trai = 0;
int huong_thang = 0;
int huong_phai = 0;

void setup ()
{
  pinMode(trig,OUTPUT); // chân trig sẽ phát tín hiệu
  pinMode(echo,INPUT); // chân echo sẽ nhận tín hiệu
  //dieu khien dong co
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT); 
  //giao tiếp Serial với baudrate 9600
  //Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin 
  Serial.begin(9600);
  gServo.attach(SERVO_PIN);
  gServo.write(90);
}

void quay_tim_doi_tuong()
{
  gServo.write(10);delay(500);
  huong_trai = tinh_khoang_cach();
  gServo.write(90);delay(500);
  huong_thang = tinh_khoang_cach();
  gServo.write(170);delay(500);
  huong_phai = tinh_khoang_cach();
  gServo.write(90);
}

int tinh_khoang_cach()
{
  /* Phát xung từ chân trig */
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  /* Tính toán thời gian */
  // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. 
  unsigned long duration = pulseIn(echo,HIGH); 
  // Tính khoảng cách đến vật.
  int distance = int(duration/2/29.412);
  return distance;
}

void motor_1_Dung() {
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, LOW);
}
 
void motor_2_Dung() {
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, LOW);
}
 
void motor_1_Tien(int speed) { //speed: từ 0 - MAX_SPEED
 speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
 digitalWrite(IN1, HIGH);// chân này không có PWM
 analogWrite(IN2, 255 - speed);
}
 
void motor_1_Lui(int speed) {
 speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
 digitalWrite(IN1, LOW);// chân này không có PWM
 analogWrite(IN2, speed);
}
 
void motor_2_Tien(int speed) { //speed: từ 0 - MAX_SPEED
 speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
 analogWrite(IN3, speed);
 digitalWrite(IN4, LOW);// chân này không có PWM
}
 
void motor_2_Lui(int speed) {
 speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
 digitalWrite(IN3, LOW);// chân này không có PWM
 analogWrite(IN4, speed);
}

void xe_dung ()
{
 motor_1_Dung();
 motor_2_Dung();
}
void xe_tien (int speed)
{
 motor_1_Tien(speed); // motor 1 tiến
 motor_2_Tien(speed); // motor 2 tiến
}
void xe_lui (int speed)
{
 motor_1_Lui(speed); // motor 1 lui
 motor_2_Lui(speed); // motor 2 lui
}
void xe_lui_trai (int speed)
{
 motor_1_Lui(speed); // motor 1 lui
 motor_2_Dung();
}
void xe_lui_phai (int speed)
{
 motor_2_Lui(speed); // motor 1 lui
 motor_1_Dung();
}
void xe_xoay_tron (int speed)
{
 motor_1_Tien(speed); // motor 1 tiến
 motor_2_Lui(speed); // motor 2 lui
}
void xe_re_trai (int speed)
{
 motor_1_Tien(speed); // motor 1 tiến
 motor_2_Dung(); // motor 2 dung
}
void xe_re_phai(int speed)
{
 motor_2_Tien(speed); // motor 2 tiến
 motor_1_Dung(); // motor 1 dung
}

void di_chuyen()
{
  int tr = 0;
  int pt = 0;
  int th = 0;
  huong_thang = tinh_khoang_cach();
  if ( huong_thang <= 15) 
  {
   xe_dung ();
   quay_tim_doi_tuong(); 
   if ( huong_phai > huong_trai )
   {
    xe_lui(MAX_SPEED); delay(300); xe_dung ();
    xe_lui_trai(MAX_SPEED); pt = 1;
    delay(500); xe_dung ();
   }
   else
   {
    xe_lui(MAX_SPEED); delay(300); xe_dung ();
    xe_lui_phai(MAX_SPEED); tr = 1;
    delay(500); xe_dung ();
   }
  }
  else
  { 
   xe_tien(MAX_SPEED);
   th = 1;
  }
  if ( pt == 0 && tr == 0 && th == 0 )
  {
   xe_lui(MAX_SPEED); delay(1000); xe_dung (); 
  }
}
void loop ()
{    
  di_chuyen();
}

 


Sửa lần cuối vào : Thứ bảy - 05/01/2019 15:46

 

HỖ TRỢ 24/7

Kinh doanh:

Di động: 092.129.6329

Email: info.damibot@gmail.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • 092.129.6329 Fax: 092.129.6329
 • Kinh Doanh : info.damibot@gmail.com

XƯỞNG SẢN XUẤT

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Hotline: 092.129.6329